Common Name Turkish Name Class Name
Zagros spined loach Cobitis avicennae Mousavi-Sabet, Vatandoust, Esmaeili, Geiger & Freyhof, 2015
Zagros blind crested loach Eidinemacheilus smithi Greenwood, 1976
Zagros tooth-carp Esmaeilius vladykovi Coad, 1988
Zagros stone loach Oxynoemacheilus zagrosensis Kaman-gar, Prokofiev, Ghaderi & Nalbant, 2014
Zander Sudak Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)
Zarudny's snowtrout Schizothorax zarudnyi (Nikol'skii, 1897)